Psykoterapi

Psykoterapin ger en möjlighet till att stanna upp och reflektera tillsammans med en annan över din livssituation. Du får lättare att själv se livsmönster och det kan ge dig större förståelse runt hur din aktuella livssituation eller tidigare erfarenheter påverkar vardagen. En ökad förståelse av dig själv och andra ger dig också förutsättningar till förändring i ditt liv.

Terapin kan ge dig redskap till att frigöra dig från reaktionsmönster som är negativa för hur du mår och fungerar i vardagen. Du kan uppleva att du blir friare och att du i större utsträckning kan använda dina resurser och leva på det sätt du önskar dig.

Utgångspunkten i terapin är din livsberättelse och att du ska få hjälp med att handskas med ditt lidande och dina svårigheter. Vi är förankrade i olika kunskaper och erfarenheter men av största vikt är att relationen till terapeuten känns trygg och förtroendefull.

Psykoterapin kan hjälpa t ex vid:

  • Livskriser
  • Oro och ångest
  • Stressreaktioner
  • Nedstämdhet och depression
  • Relationsproblem i yrkeslivet eller privat
  • Utbrändhet och trötthetssyndrom
  • Negativ självkänsla
  • Meningslöshetskänslor
  • Svåra livshändelser och trauman
  • Existentiella frågor

I psykoterapi är samtalet det huvudsakliga verktyget. Men vi arbetar också med andra uttryckssätt såsom bild, visualiseringar, kroppen, affekter och drömmar.

Dina behov och önskemål bestämmer vårt arbetssätt. Det kan handla om en avgränsad fokuserad korttidsterapi eller om en längre mer djupgående bearbetande samtalskontakt. Ibland är det fullt tillräckligt med några enstaka konsulterande samtal eller med en glest stödjande kontakt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.